Nyhedsbrev april

Så er vi vel hjemme fra ferie igen. Det er skønt at komme hjem og se alt det gode arbejde, der er lagt her på stedet. Tusinde tak for hjælpen til alle jer, der deltog i arbejdsdagene.

Tusinde tak til Jonny, Jean, Amanda og Heidi for at tage sig godt af stedet og vores hjem, mens vi var væk.

Her i april begynder vi for alvor at have travlt.

I weekenden d. 9-10 har vi et par arbejdsdage. Den store tipi skal sættes op. Vi satser på at gøre det lørdag og her har vi rigtig meget brug for hjælp fra stærke personer. Vi skal ligeledes have gjort udekøkkenet parat. Campingvognene skal klargøres og ellers bare have det hele i orden inden de store rykind. Vi arbejder begge dage fra 10.30 -17. Vi giver frokost, så giv besked om, hvornår du kommer, så vi kan have købt ind.

Vi byder velkommen til Hector og Hesi, der kommer og laver svedehytter, foredrag, ceremonier og healinger. Har du brug for healing, så kontakt os på tlf.: 59460850 og aftal tid

Lørdag d. 16. afholdes den første svedehytte med Hector. Vi går ind i svedehytten kl. 13. Det er en unik renselses proces på alle planer.
Hector er apache/yaqui indianer og har gennem mange år arbejdet med ceremonier af forskellig slags. Han er blandt andet oplært af ældre Navajo og Lakota indianere.
Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.
Alt foregår udendørs, så husk at tage varmt tøj med til bagefter.
Kvinder, der menstruerer, kan ikke deltage.

Søndag d.17. er der workshop fra 13-17. Denne workshop holdes af Hector.
Han vil lære fra sig om det at arbejde spirituelt og dele den basiske viden (medicin).
Medbring papir og blyant.
Det er en god ide at have varmt tøj på, da det bliver afholdt i tipien.

Foredrag af Hector afholdes tirsdag d. 19. kl 19. Det foregår i tipien, så husk varmt tøj. Bålet vil være tændt hele aftenen. Hector er en fantastisk god fortæller og han vil tale om det, at være en indianer i det moderne USA. Hvordan fastholder man traditionerne og forener dem med det moderne? Kaffe og brød i pausen.

Torsdag d. 21. kl. 19 er der svedehytte. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til fælles bord bagefter.
Alt foregår udendørs, så husk varmt tøj til bagefter.
Husk kvinder i menstruations perioden ikke kan deltage.

Tirsdag d. 26. kl. 19 er der igen foredrag med Hector. Det foregår i tipien, så husk varmt tøj. Bålet vil være tændt hele aftenen. Hector bærer mange historier og vil denne aften dele nogle af dem med os. Han vil ligeledes synge nogle af de traditionelle sange. Kaffe og brød i pausen.

Torsdag d. 28. kl. 19 er der svedehytte. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til fælles bord bagefter.
Alt foregår udendørs, så husk varmt tøj til bagefter.
Husk kvinder i menstruations perioden ikke kan deltage.

Husk som altid har vi ikke faste priser men arbejder for donationer.

Se i kalenderen for arrangementer, da den bliver først opdateret.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now we are home from vacation again. It’s great to come home and see all the good work that is put here on the site. Thank you for the help to all of you who participated in the working days.

Thank you Jonny, Jean, Amanda and Heidi for taking good care of the place and our home while we were away.

Here in April, we seriously begin to be busy.

The weekend. 9-10, we have a couple of days of work. The large tipi has to be set. We aim to make it on Saturday and here we very much need the help of strong people. We must also have made the outdoor kitchen ready. The caravans has to be prepared and otherwise just have everything in order before the big influx. We work both days from 10:30 -17. We provide lunch, please let us know when you are coming, so we may have bought the grosseries.

We welcome Hector and Hesi who are coming and doing sweat lodges, lectures, ceremonies and healings. Do you need healing, please contact us on tel .: 59460850 and make an appointment.

Saturday 16’s we have the first sweat lodge with Hector. We go into the sweat lodge at. 13. It is a unique of purification process at all levels.
Hector is Apache / Yaqui Indian and has worked for many years with ceremonies of various kinds. He is, among other things taught by older Navajo and Lakota Indians.
Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.
Everything takes place outdoors, so remember to take warm clothes for afterwards.
Women who are menstruating, can not participate.

Sunday 17’s workshop from 13-17. This workshop is held by Hector.
He will teach how to work spiritually and share the basic knowledge (medicine).
Bring paper and pencil.
It’s a good idea to have warm clothes as it is being held in the tepee.

Lecture by Hector held on Tuesday 19th. At 19. It takes place in the tipi, remember warm clothes. The bonfire will be lit all night. Hector’s a great storyteller and he will talk about how it is to be an Indian in modern America. How do you maintain the traditions and combine them with the modern? Coffee and bread during the break.

Thursday. 21 at 19’s sweat lodge. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.
Everything takes place outdoors, so remember warm clothes for afterwards.
Remember women in the menstrual period can not attend.

Tuesday. 26  at 19 there is again talk with Hector. It takes place in the tipi, remember warm clothes. The bonfire will be lit all night. Hector carries many stories and will this evening share some of them with us. He will also sing some traditional songs. Coffee and bread during the break.

Thursday. 28 at 19’s sweat lodge. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.
Everything takes place outdoors, so remember warm clothes for afterwards.
Remember women in the menstrual period can not attend.

Remember, as always, we have no fixed prices but works for donations.

See the calendar of events, as it will be updated first.

Hugs and light

Hanne