Nyhedsbrev april

Endelig er det blevet lidt varmere og dagene længere. Det har vi alle brug for.

Hele april måned står i arbejdets tegn her. Vi har travlt med at afbarke tipi stænger, så vores tipier kan komme op igen i påsken. Derfor beder vi alle, der kan afse nogle timer til at hjælpe os om at give os besked. Vi vil blive meget taknemmelige for al hjælp.

Fredag d. 11. kl 19 har vi trommeaften. Vi vil rejse på al det nye, der spirer netop nu. Medbring tromme eller rasle hvis du har, ellers kan du låne her. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 12. er der svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom senest kl. 12.30 og deltag i tildækningen af svedehytten. Det er en del af ceremonien. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende helst i bomuld, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Tirsdag d. 15. kl. 19 laver vi fuldmåne meditation. Vi rejser på det denne månes klanmoder vil lære os. Efterfølgende kaffe og brød.

Traditionen tro har vi arbejdesuge i hele påskeugen. Vi starter hver dag kl. 10 og slutter kl. ca. 17. Der er meget, der skal laves og være i orden til maj måned, så har du tid og lyst, vil vi meget gerne høre fra dig. Vi sørger for frokost og drikkevarer i løbet af dagene, så derfor er det vigtigt at tilmelde sig.

Hele maj måned har vi besøg af Hector og Hesi. De vil lave svedehytter, blomsterceremonier, healinger og foredrag. Torsdage d. 1., 8., 15. og 22. og onsdag d. 28. er der svedehytte kl. 19. Her gælder de samme grundregler, som vi altid sætter op. Ønsker du en healing bedes du ringe til os og bestille tid. Foredragene kommer til at foregå forskellige steder og bliver lagt i kalenderen efterhånden. På nuværende tidspunkt kan jeg sige, at det første foredrag bliver i Livsglædecenteret i Gadstrup tirsdag d. 6. kl. 19.

For alle vores arrangementer gælder det, at vi ingen faste priser har men arbejder for donationer. Hector og Hesi arbejder ligeledes for donationer. Ved nogle ceremonier kan der dog forekomme en fast pris til dækning af udgifter. Hvis dette er tilfældet vil det fremgå tydeligt i hver invitation.

Håber at se rigtig mange, der vil give en hånd med for at vedligeholde stedet, i april måned og rigtig mange i maj måned til de spændende ting, der skal foregå.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Finally , it has been a little warmer and the days longer . We all need that.

The entire month of April is in the works signs here . We are busy barking tipi poles, so our tepees may come up again at Easter . Therefore, we ask everyone who can spare a few hours to help us, to let us know. We will be very grateful for any help.

Friday  11th at 7 pm , we have a drum evening . We will travel to all the new germinating right now. Bring your drum or rattle if you have , otherwise you can borrow here . Subsequently, coffee and bread.

Saturday 12 we make a sweat lodge . We go into the sweat lodge at 1 pm , come at the latest at 12.30 and join the covering of the sweat lodge . It is part of the ceremony. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or similar preferably cotton , for men loose-fitting shorts) , towels and a dish to share afterwards.

Tuesday 15th at 7 pm we make full moon meditation. We travel on what this moon clan mother will teach us . Subsequently, coffee and bread.

Traditionally, we have a work week throughout Easter week . We start every day at . 10 and ends at approx. 5 pm There is much to be done and be in order for the month of May , then you have the time and inclination , we’d love to hear from you. We provide lunch and beverages during the day , so it’s important to sign up .

The entire month of May , we are visited by Hector and Hesi . They want to make sweat lodges , flowers ceremonies, healings and lectures. Thursdays 1st , 8th , 15th and 22 and Wednesday 28 ‘s sweat lodge at 7 pm. Here applies the same basic rules as we always bring up . Want a healing please call us and make an appointment . The lectures will take place in different locations and are placed on the calendar by hand. At the moment I can say that the first lecture will be in Livsglæde Center in Gadstrup Tuesday 6th at 7 pm.

For all our events applies that we have no fixed prices, but works for donations. Hector and Hesi also work  for donations. In some ceremonies , there may be a fixed price to cover costs . If this is the case it will be clearly stated in each invitation.

Hope to see many that will lend a hand to maintain the place here in April and many in May to join the exciting things that will take place .

Hugs and light

Hanne