Nyhedsbrev december

December måned med alt hvad dertil hører. For mange mennesker er det en rigtig travl måned, men husk nu også at nyde tiden. Dagene er korte, så der er tid til indendørs sysler i denne måned.

Hos os er det tid til at kigge tilbage på alle de pragtfulde stunder, vi har haft her. På vores arbejdsdag kom 11 mennesker og hjalp os med alt det grove her. Der blev skovet, savet brænde op, ryddet op og ikke mindst hygget. Det var en pragtfuld dag. Tusind tak til alle der deltog.

Svedehytten var også rigtig godt besøgt. 18 mennesker var i svedehytte og gik rensede herfra.

Vi starter december med kreativ aften tirsdag d. 4. fra kl 17- 22. Kom og lav julegaver eller andet du har lyst til.

Fredag d. 7. slutter efterårets healings kursus. Vi kan godt bruge 3 mennesker, der gerne vil have healing, så kursisterne kan prøve det, de har lært. Skulle dette være noget for dig, så kontakt os på 59460850. Vi starter kl. 19.

Lørdag d. 8. kl. 19 har vi trommeaften. Dette er den sidste trommeaften i år, så kom og deltag. Emnet kunne være ønsker for det nye år. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 22. laver vi svedehytte. Dette er en kraftfuld svedehytte på vinter solhverv. Vi går ind i svedehytten kl. 12.30. Medbring håndklæder, skiftetøj og en ret til det fælles bord bagefter.

Ligeledes lørdag d. 22. har vi ceremoni i tipien for vinter solhverv. Vi starter kl. 19. Medbring et bloklys (hvid, sølv eller guld) og en gave (noget du er færdig med at bruge og som skal videre). Vi er i tipien, så tag praktisk og varmt tøj på. Efter ceremonien kan du tage en ting med dig hjem.

Fredag d. 28. har vi fuldmåne meditation. Denne sidste måne på året er god at meditere til. Vi starter kl. 19 og efterfølgende er der kaffe og brød.

Husk vi har ingen faste priser men arbejder for donationer.

Det er en rigtig god ide at følge med i kalenderen.

Frank og jeg ønsker jer alle en fortryllende jul og et dejligt og lykkebringende nytår.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

December month with all the work before Christmas. For many people it is a very busy month, but remember also to enjoy the time. The days are short, so there is time for indoor activities this month.

Here it is time to look back at all the wonderful moments we have had here. On our working day came 11 people and helped us with all the hard work here. There was logged, sawn burn up, cleaned up and especially enjoyed. It was a wonderful day. Thanks to all who participated.

Sweat lodge was also very well attended. 18 people were in the sweat lodge and went purified from here.

We start December with creative evening on Tuesday 4th from 5pm-10pm. Come and make Christmas gifts or anything else you fancy.

Friday 7th ends this year’s healing course. We can use the 3 people who want healing, so students can test what they have learned. Should this be something for you, please contact us at the 59,460,850th We start at 7pm.

Saturday 8th at 7pm, we have a drum evening. This is the last drum evening this year, so come and join. The subject could be wishes for the new year. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 22nd we make a sweat lodge. This is a powerful sweat lodge at the winter solstice. We go into the sweat lodge at. 12.30. Bring towels, change of clothes and a dish to share afterwards.

Also on Saturday 22nd we have a ceremony in tipi for the winter solstice. We start at. 7pm. Bring a candle (white, silver or gold) and a gift (something you are finished using and you want to give away). We are in the teepee, take practical and warm clothing. After the ceremony, you can take something home with you.

Friday the 28th we have full moon meditation. This last month of the year is good to meditate to. We start at. 7pm and then there is coffee and bread.

Remember we do not have fixed prices but works for donations.

Frank and I wish you all a magical Christmas and a wonderful and prosperous New Year.

Hugs and light

Hanne

 
 

Nyhedsbrev november

Så endte sommertiden og vi er kommet ind i den mørkere del af året. Nu er der mere brug for indendørs sysler.

Oktober var en pragtfuld måned her med mange deltagende til vores arrangementer. Tak til alle jer, der deltog med så dejlige energier.

Vi starter vores kreativ aftener tirsdag d. 6. kl. 17-22. Vi vil henover vinteren lave disse aftener den første tirsdag i hver måned. Man kan komme når man har lyst og tid. Medbring gerne en madpakke, så vi også kan spise sammen. Du har mulighed for at medbringe det du har lyst til at arbejde med eller vi kan finde på noget sammen.

Lørdag d. 10. laver vi igen et trommebyggerkursus. Dette kursus er optaget, men du har mulighed for at give os et praj, hvis du er interesseret og vi vil holde en plads til dig på næste kursus.

Lørdag d. 10. kl. 19 er der trommeaften. Forhåbentlig er der nogle trommer, der skal indvies og ellers laver vi trommerejser.

Nymånemeditation er tirsdag d. 13. kl. 19.

Svedehytte lørdag d. 17. kl. 12.30. Kom meget gerne før og vær med til at forberede svedehytten. Medbring håndklæder, skiftetøj og en ret til fælles bord bagefter.

Søndag d. 18 kl 10-16 laver vi værksted. Her er der mulighed for at lave gode gaver eller noget man har lyst til at prøve kræfter med ( drømmefangere, læderpunge, fjervifter, beadwork og meget mere). Her kan der blive tale om nogle materiale priser.

Lørdag d. 24. har vi arbejdsdag her. Der er en del vi skal have ordnet inden vinteren for alvor sætter ind, så har du mulighed for og lyst til at hjælpe, vil vi være meget taknemmelige. Vi satser på at være i gang fra 10-16 afbrudt af spisepause. Vi giver maden.

Onsdag d. 28. kl. 19 er der fuldmånemeditation. Tag varmt og praktisk tøj på. Vi er i tipien.

Husk vi har ingen faste priser på vores arrangementer, men vi arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

So ended the summer time and we have come into the darker part of the year. Now there is more need for indoor pursuits.

October was a wonderful month here with many participants at our events. Thanks to all of you who participated with such lovely energies.

We start our creative evenings on Tuesday 6th at. 17-22. We will over the winter to make these evenings on the first Tuesday of each month. You can come when you want and time. Please bring a packed lunch so we can eat together. You have to bring what you want to work with or we can find something together.

Saturday 10th we make again a drum based course. This course is busy, but you have to give us a hint, if you are interested and we will keep a place for you on the next course.

Saturday 10th at. 19 is the drum evening. Hopefully there are some drums to be inaugurated and otherwise we drum journeys.

Nymånemeditation is Tuesday the 13th at. 19th

Sweat Lodge on Saturday 17th at. 12.30. Come much like before and help to prepare the sweat lodge. Bring towels, change of clothes and a right of common table afterwards.

Sunday 18 at 10-16 we make workshop. Here it is possible to make good gifts or something you want to try (dream catchers, leather purses, feather fans, beadwork and much more). Here there may be some material prices.

Saturday 24th We have working here. There is a part we must handle before winter really sets in, so you have the opportunity and desire to help, we would be very grateful. We aim to be running from 10-16 interrupted by the lunch break. We provide food.

Wednesday 28th at. 19 is full moon meditation. Wear warm and practical clothes. We are in the teepee.

Remember we have no fixed prices for our events, but we are working for donations.

Hugs and light

Hanne

ENGLISH:

 Then the summer time ended and we have come into the darker part of the year. Now there is more need for indoor pursuits.

October was a wonderful month here with many participants at our events. Thanks to all of you who participated with such lovely energies.

We start our creative evenings on Tuesday 6th at 5-10pm. We will over the winter make these evenings on the first Tuesday of each month. You can come when you want and have the time. Please bring a packed lunch so we can eat together. You can bring what you want to work with or we can find something together.

Saturday 10th we make again a drum building course. This course is busy, but you can give us a hint, if you are interested and we will keep a place for you on the next course.

Saturday 10th at 7pm is the drum evening. Hopefully there are some drums to be inaugurated and otherwise we make drum journeys.

New moon meditation is Tuesday the 13th at 7pm.

Sweat Lodge on Saturday 17th at. 12.30. It would be nice if you come before and help to prepare the sweat lodge. Bring towels, change of clothes and a dish to share aftewoods..

Sunday 18 at 10-16 we make a workshop. Here it is possible to make good gifts or something you want to try (dream catchers, leather purses, feather fans, beadwork and much more). Here there may be some material prices.

Saturday 24th We have working here. There is a part we must handle before winter really sets in, so if you have the opportunity and desire to help, we would be very grateful. We aim to be running from 10-16 interrupted by the lunch break. We provide food.

Wednesday 28th at. 19 is full moon meditation. Wear warm and practical clothes. We are in the teepee.

Remember we have no fixed prices for our events, but we are working for donations.

Hugs and light

Hanne

 

Nyhedsbrev oktober.

Efteråret er rigtig over os nu med sine skønne farver i naturen. Dagenes længde er aftagende og det er tid til indendørs aktiviteter, men også til at samle skønne ting i naturen.

Vi laver svedehytte lørdag d. 13. kl. 12. Medbring håndklæder, skiftetøj og en ret til det fælles bord bagefter. Kom meget gerne tidligere så du kan hjælpe med at dække svedehytten til og bede ved bålet.

Husk vi har ingen faste priser men arbejder for donationer. 

Mandag d. 15. har vi nymåne meditation. Vi starter kl. 19. Kaffe og brød efterfølgende.

Lørdag d. 20. er der trommebygger kursus. Dette kursus er fuldt booket op. Hvis du er interesseret i at bygge din egen tromme, så lad os det vide, så du kan komme med på næste kursus. 

Søndag d. 21. er der værksted. Jeg er blevet opfordret til at lave et værksted med perlearbejde, så det kommer her. Vi starter kl. 10. Medbring madpakke. Vi sørger for drikkelse dagen igennem. Vi slutter kl 16. Der kan blive tale om materiale priser på dette værksted, ellers er det som sædvanlig donationer.

I weekenden 27-28. har vi shamanistisk kursus. Dette kursus er for dig, der gerne vil arbejde med dit kraftdyr og naturen. Vi tager udgangspunkt i den enkelte deltagers ønsker og behov.Har du rasle eller tromme, så medbring dem endelig. Medbring også gerne papir og blyant. Vi sørger for frokost og drikkelse i løbet af dagen. Tag praktisk og varmt tøj på, da det meste foregår udendørs og i tipien.

Der er begrænset antal pladser på dette kursus, så tilmeld dig hurtigt. Husk vi har ingen faste priser men arbejder for donationer.

Mandag d. 29. er der fuldmånemeditation i tipien. Medbring tromme eller rasle. Vi starter kl. 19 og efterfølgende er der kaffe og brød. Husk vi arbejder for donationer.

Onsdag d. 31. er der Allehelgen ceremoni. Vi starter kl. 18 med at spise sammen. Medbring en ret til det fælles bord og meget gerne tallerken og bestik. Medbring også et hvidt lys, afskårne grene og et foto af én du har mistet. Medbring også gerne en græskar lygte. Det er en tid til at ofre noget samtidig med at du afgiver et løfte til dig selv og den højere magt. Vi spiser i tipien og hele ceremonien foregår også her. Det er vigtigt med varmt og praktisk tøj.

Husk som sædvanlig har vi ingen faste priser men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

English;

Autumn is truly upon us now with its beautiful colors in nature. The day is waning and it’s time for indoor activities, but also to collect beautiful things in nature.

We make sweat lodge on Saturday 13th at 12 o’clock.  Bring towels, change of clothes and a dish to share afterwards. It will be nice if you come earlier so you can help cover the sweat lodge and pray at the bonfire.

Remember we do not have fixed prices but works for donations.

Monday 15th we have new moon meditation. We start at 7 pm. Coffee and bread afterwards.

Saturday 20th ‘s drum we build drums. This course is fully booked up. If you are interested in building your own drum, please let us know so you can get on the next course.

Sunday 21 ‘s workshop. I have been invited to do a workshop with bead work, so it comes here. We start at 10 am. Bring packed lunch. We provide drinks throughout the day. We end at 4pm. There can be some material prices at this workshop, otherwise it is as usual donations.

On weekends 27-28. we have shamanic training. This course is for people who want to work with your power animals and nature. We   base this on the individual student’s needs and wishes. Do you have rattle or drum, please bring them. Bring also like paper and pencil. We provide lunch and drinks throughout the day. Take practical and warm clothes, as most are outdoors and in the teepee.

There are limited places on this course, so sign up quickly. Remember we do not have fixed prices but works for donations.

Monday 29 there is full moon meditation in the teepee. Bring your drum or rattle. We start at 7pm and then there is coffee and bread. Remember we work for donations.

Wednesday 31st is All Saints Day ceremony. We start at 6pm by eating together. Bring a dish to share and plates and cutlery. Bring also a white candle, prunings and a photo of someone you have lost. Bring also like a pumpkin lantern. It is a time to sacrifice something while you make a promise to yourself and the higher power. We eat in the tipi and the whole ceremony also takes place here. It is important to have warm and practical clothing.

Remember, as usual, we have no fixed prices but works for donations.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev september

Så er det tid til at lade høre fra os igen.

Juli måned var vi på ferie i Colorado. Det var som sædvanlig en fantastisk oplevelse, hvor vi oplevede en masse ting.

Vi kom hjem til rod i det tekniske. Der havde været et lynnedslag tæt på, så computer og telefon var gået i stykker. Vi har lånt en computer, men i skrivende stund virker vores fastnet telefon stadig ikke. Vi kan ringes op på mobilerne.

I august har vi haft et bryllup i tipien. Det var en meget smuk oplevelse og både brudeparret og gæsterne var rigtig godt tilfredse. Dejligt at kunne bruge stedet til det også.

Vi har ligeledes haft en rigtig dejlig svedehytte, hvor det igen viste sig meget smukt, at når intentionerne er gode, går alt op i en højere enhed. Vi er ved at lære en kvindelig firekeeper op, så nu vil der snart være mulighed for en kvinde svedehytte.

 Vi starter med workshops, meditationer, kurser og meget andet hen over efteråret, så følg med i kalenderen.

Lørdag d. 8. september kl. 10-17 laver vi værksted, hvor det er muligt at lave skjolde og amuletter. Tag en madpakke med. Vi sørger for drikkevarer. Ingen faste priser, men donationer modtages. Der kan dog blive tale om materiale priser.

Vi starter et healings kursus op fredag d. 14. kl 19. Dette kursus vil forløbe over 3 måneder hver anden fredag. Første aften er en introduktion til det du kan vente dig af et sådan kursus. Det er et afgrænset antal pladser, så tilmeld dig hurtigt, hvis dette har din interesse.

Mandag d. 17. starter jeg meditationsaftenerne igen. Vi starter kl. 19 og laver en guidet meditation. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 22. kl. 18 har vi solhvervs ceremoni. Medbring en ret til det fælles bord. Medbring også et gult og et rødt stearinlys, nedfaldne blade og lidt frugt. Vi er i tipien, så husk fornuftigt tøj.

Lørdag d. 29. og søndag d. 30. laver vi markeds dage. Her vil være mulighed for forkellige former for healing, massage, akupressur, tarot, coaching og clairvoyance. Der vil være værksteder, hvor du kan lave drømmefanger, medicinpung, amulet, skjold, smykker og meget andet. Bålet er tændt begge dage og her er mulighed for at lave snobrød m.m. Vi har også salg af de ting, vi har her på stedet. Vi laver ligeledes i denne weekend et loppemarked, så der er rig mulighed for at finde lige det, du har brug for.

Husk til alt vi laver har vi ingen faste priser, men vi arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now it’s time to let hear from us again.

The month of July we were on vacation in Colorado. It was as usual a great experience where we saw a lot of things.

We came home to the mess in the technical things. There had been a lightning strike close by, computer and phone was broken. We have borrowed a computer, but our landline phone still does not. We can be dialed at the mobiles.

In August, we had a wedding in the teepee. It was a very beautiful experience and both bride and groom and the guests were very pleased. Nice to be able to use the place for that too.

We also had a really nice sweat lodge, where it again turned out very beautiful when the intentions are good, everything goes up to a higher level. We are teaching a female firekeeper, so it will soon be possible for a woman sweat lodge.

 We start with workshops, meditations, courses and much more during the autumn, so keep an eye on the calendar.

Saturday 8th September at. 10-17 we are doing workshop where it is possible to make shields and amulets. Take a packed lunch. We provide beverages. No fixed prices, but donations accepted. However, there may be a material price

We start a healing course up on Friday 14th at 7pm.  This course will run over 3 months every other Friday. The first evening is an introduction so you can hear what to expect from such a course. There is a limited number of seats, so sign up quickly if this interests you.

Monday 17th I start meditation evenings again. We start at. 7pm and doing a guided meditation. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 22 at 6pm we make a solstice ceremony. Bring a dish to share. Bring also a yellow and a red candle, leaves and little fruit. We are in the tipi, so please remember sensible clothes.

Saturday 29th and Sunday 30th we make market days. Here you will be able to purchase of various forms of healing, massage, acupressure, tarot, coaching and clairvoyance. There will be workshops where you can make dreamcathers, medicine pouch, amulet, shield, jewelry and much more. The fire is on both days and here is the opportunity to make twistbread mm. We also sell the things we have here. We make also this weekend a flea market, so there is ample opportunity to find just what you need.

Remember to everything we do, we have no fixed prices, but we work for donations.

Hugs and light

Hanne

 
 
 
 
 
 
 

 

Nyhedsbrev juli

Sommerferie!!!!

Vi har fuldmåne ceremoni tirsdag d. 3. kl 19. Medbring gerne tromme eller rasle. Efterfølgende kaffe og brød. Husk vi har ingen faste priser men arbejder for donationer.

Vi har ikke andre begivenheder i juli, da vi holder ferie. Huset er lånt ud resten af måneden, men det betyder ikke, at du ikke kan komme og være på stedet, hvis du trænger til ro og opladning. Vi vil selvfølgelig bede dig om, at henvende dig til de mennesker, der bor her.

I er velkomne til at skrive i vores gæste bog.

Rigtig god sommer til jer alle.

Knus og lys

Hanne

 

Summer!!

We have a full moon ceremony on Tuesday 3rd at 7 pm. Please bring drum or rattle. Afterwards coffee and bread. Remember we have no fixed prices but works for donations.

We have no other events in July when we are on holiday. The house is borrowed from the rest of the month, but that does not mean you can not come and be on the spot if you need to calm down and charging. Of course we will ask you to contact the people who live here.

You are welcome to write to us in the guest book.

Very good summer to you all.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev maj

Denne første sommer måned er startet med det dejligste vejr.

Vi har haft en dejlig ceremoni på Valborgsaften, hvor vi glædede os meget over at Hector og Hesi var her. For dem var det også rart at deltage i en nordisk ceremoni.

Maj måned er dedikeret til Hectors arbejde. Vi har været ude forskellige steder, hvor han har fortalt rigtig meget og sunget nogle af sine smukke sange. Det har været en succes. Der har været mange gode spørgsmål til ham og han har været glad for muligheden for at møde nye mennesker.

Vi har svedehytte hver torsdag aften kl. 18 mens han er her. Det vil sige d. 3-5, 10-5, 17-5. Har du ikke prøvet en svedehytte med Hector kan det kraftigt anbefales at prøve det. Husk han arbejder for donationer og til svedehytter er vi nødt til at bede om donationer til stedet også.

Der er ceremonier i weekenderne. Har du lyst og mulighed for at deltage i én eller flere af disse, så kontakt os. Det er vigtigt du får informationer om ceremonien, før du kommer. Der er stadig få pladser tilbage til alle ceremonier.

Torsdag d. 17-5 vil vi lave en ceremoni for børn. Det bliver fra kl. 11-17. Dette vil være en workshop og historie fortælling for børn og om aftenen er svedehytten dedikeret til børn. Voksne er selvfølgelig velkomne. Dette foregår også ved donationer til både Hector og stedet her.

Der er stadig tider til individuel healing. Ring og aftal tid. Healinger foregår også ved donationer.

Hector og Hesi rejser d. 21-5. Som sædvanlig er det alt for kort tid de er her, synes vi, men en måned hjemmefra er lang tid, når der også er vigtigt arbejde, der venter dem hjemme.

Den sidste weekend i maj er Frank og jeg på messen i Casa Deva, hvor vi laver shamanistiske healinger.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

That first summer month has started with the beautiful weather.

We had a lovely ceremony on Walpurgis Night, when we were looking forward very much to Hector and Hesi was here. For them it was also nice to participate in a Nordic ceremony.

The month of May is dedicated to Hector’s work. We’ve been out various places where he has told so much and sung some of his beautiful songs. It has been a success. There have been many good questions to him, and he was glad for the opportunity to meet new people.

We have a sweat lodge every Thursday evening at. 6 while he is here. That is, d 3-5, 10-5, 17-5. Have you not tried a sweat lodge with Hector I can be strongly recommended to try it. Remember he works for donations and when it is sweat lodges, we need to ask for donations to the place too.

There are ceremonies on weekends. Do you desire and have the opportunity to participate in one or more of these, please contact us. It is important to get information about the ceremony, before you come. There are still a few seats left for all ceremonies.

Thursday 17-5, we will do a ceremony for the children. It will be from 11 till 5 pm. This will be a workshop and story telling  for children and the evening’s sweat lodge is dedicated to children. Adults are of course welcome. This is done also by donations to both Hector and the place here.

There are still room for individual healing. Call for an appointment. Healings take place also by donations.

Hector and Hesi traveling back on 21-5. As usual, it is far too short a time they are here, we think, but a month from home is a long time when there is important work that awaits them at home.

The last weekend in May Frank and I are at the show in Casa Deva, where we make shamanic healings.

Hugs and light

Hanne

 

Nyhedsbrev april

Vi starter april måned med en arbejdsuge. Der er meget, der skal gøres klar til årets ceremonier, så har du mulighed og lyst til at hjælpe os og stedet, er du meget velkommen. Vi arbejder fra søndag til søndag mellem kl. 10 og 17 undtaget fredag, hvor vi har svedehytte og fuldmåneceremoni. Vi sørger for mad og drikke i løbet af dagen. Meld dig til hvilken/hvilke dage du kan være her.

Vi har afsluttet vores kreativ aftener for sommeren, men vi fortsætte vores mandags meditationer. Vi mødes mandage kl. 19-21.

Fredag d. 6. har vi svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, men du må meget gerne komme før. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Fredag d. 6. kl. 19 har vi fuldmåne meditation. Medbring gerne tromme og rasle, hvis du har. Efterfølgende er der kaffe og friskbagte boller.

Lørdag d. 21. er der trommeaften og nymåne ceremoni  kl. 19-22. Efterfølgende kaffe og nybagte boller.

Mandag d. 30. er det Valborgsaften. Vi fejrer det her på stedet fra kl. 17. Vi skal bl.a. lave maj stang. Medbring en ret til det fælles bord, da vi starter ceremonien med at spise sammen. Alt foregår ude denne aften, så tag tøj med til lejligheden.

Husk til alle vores arrangementer har vi ingen faste priser, men modtager donationer til at holde flowet i gang.

Sidst i april får vi igen besøg af Hector. Husk at bestille en tid til healing, hvis du har brug for det. Hector er en virkelig dygtig healer og han arbejder også kun for donationer.

Vi satser på, at han kommer til at holde nogle fortælle aftener forskellige steder. Har du lyst til at vide mere om det, så ring til os..

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

We start the month of april  with a working week. There is much to be made ​​ready for this year’s ceremonies, so if you are able and willing to help us here, you are very welcome. We work from Sunday to Sunday between the hours. 10 and 17 except Friday where we have a sweat lodge and full moon ceremony. We provide food and drink during the day. Sign up to which / what days you can be here.

We have completed our creative evenings for the summer, but we continue our Monday meditations. We meet Mondays. 19-21.

Friday 6 we have a sweat lodge. We go into the sweat lodge at. 13, but you are welcome to come earlier. Bring spare clothes, towels and a dish to share afterwards.

Friday 6 at. 19, we have full moon meditation. Please bring drums and rattles if you have. Subsequently, coffee and freshly baked buns.

Saturday the 21st is drum night and new moon ceremony at. 19-22. Afterwards coffee and freshly baked buns.

Monday the 30th it’s Walpurgis Night. We celebrate it here from 5 pm. We will among other things make a May poal. Bring a dish to share as we begin the ceremony of eating together. We are outside the whole evening, so bring clothes for the occasion.

Remember at all our events, we have no fixed prices, but is accepting donations to keep the flow going.

At the end of april Hector is visiting us again. Remember to book a time for healing, if you need it. Hector is a really good healer and he also works only for donations.

We are planning to have some story telling evenings with Hector at different places. If you want to know more about it, call us ..

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev januar 2012

Vi ønsker alle et godt og lykkebringende nytår og tak for det gamle år.

Når vi gør status over det år, der nu er gået, kan vi sige det har været et forrygende år på mange punkter. Vi har lært en masse og taget meget med os. Hector har været her to gange og vi har lært rigtig meget af ham. Vi har også lært en masse af alle de skønne mennesker, der har været her. Tak for det.

Somme tider gør livet lidt ondt; men det er dejligt at mærke, at der altid er hjælp at hente. Vi takker de, der har været her for os.

Der skete nogle nye gode tiltag på stedet her. De vil fortsætte i det nye år.

Vi holder meditationsaften hver mandag. Det nye år er dedikeret til mindfullnes og selvudvikling i meditationerne. Dog undtaget de mandage, hvor det enten er fuldmåne eller nymåne. Her laver vi meditationer til månen.

Der vil blive holdt fuldmåne og nymåne meditationer hver måned.

Kreativ aftenen fortsætter vi. Hver onsdag fra kl. 17 sidder Jasmin og Hanne klar med kreative ideer til alle, der har lyst. Kom når det passer dig og medbring gerne en madpakke, så vi også kan hygge os med at spise sammen.

Der vil i årets løb blive afholdt forskellige kurser. Husk at checke kalenderen jævnligt.

Vi starter januar med fuldmånemeditation mandag d. 9. Vi mødes kl. 19. Husk varmt tøj og fodtøj. Efterfølgende er der kaffe og friskbagte boller.

Lørdag d. 14. laver vi værkstedsdag. Kom og lav din egen medicinpung eller amulet. Vi starter kl. 11 og slutter kl. 17. Vi vil lave en trommerejse, hvor du har mulighed for at finde ud af, hvad der er godt for netop dig at lave. Medbring en madpakke. Vi sørger for kaffe og te undervejs.

Fredag d. 20. har vi trommeaften. Vi mødes kl. 19 og er i tipien. Vi trommer for en rejse, der kan fortælle hver enkelt det, de har behov for at vide. Efterfølgende er der kaffe og friskbagte boller.

Lørdag d. 21. har vi svedehytte. Vi går ind i svedehytten ca. kl. 13. Du er velkommen til at komme før og være ved bålet og lægge tæpper på svedehytten. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Læs venligst om svedehytten andet steds på hjemmesiden.

Klinikken er åben hver dag. Vi tilbyder healing, reiki, coaching, clairvoyance, regression, trommerejse, akupunktur, akupressur, siatsu massage.

Vi arbejder kun for donationer og har ingen faste priser. Vi bliver så tit spurgt, hvad vi forventer. Vi forventer ingenting. Vores tanke med donation er, at du kan mærke efter i dit hjerte, hvor meget du ønsker at give. Det er dog lidt vigtigt at understrege, at for at få et flow i tingene, bør der gives begge veje.

Godt nytår.

Knus og lys

Hanne og Frank

ENGLISH:

We wish everyone a happy and prosperous New Year and thanks for the old year.

When we take stock of the year now gone, we can say it has been a terrific year at many points. We’ve learned a lot and taken a lot with us. Hector has been here twice and we’ve learned a lot from him. We have also learned a lot from all the wonderful people who have been here. Thank you.

Sometimes it makes life a little sore, but it’s nice to feel that there is always help available. We thank those who have been here for us.

There were some good new initiatives in the place here. They will continue in the new year.

We meet every Monday evening for meditation. The new year is dedicated to mindfullnes and self-development in the meditations. Except for the Mondays, where it is either full moon or new moon. Here we do meditations to the moon.

Will be kept full moon and new moon meditations each month.

Creative evening we will continue. Every Wednesday from pm. 5  Jasmin and Hanne are ready with creative ideas to all who wish. Come whenever you like, bring a packed lunch, so we can enjoy ourselves by eating together.

There will, in the year being held various courses. Remember to check the calendar regularly.

We start with the January Full Moon Meditation on Monday 9 We meet at pm. 7. Do not forget warm clothes and footwear. Subsequently, coffee and freshly baked buns.

Saturday 14th  we are doing a workshop . Come and make your own medicine pouch or amulet. We start at. 11 and ends at. 5 pm. We want to make a drum journey where you have to find out what’s good for just you to do. Bring a packed lunch. We provide coffee and tea along the way.

Friday the 20th We have drum evening. We meet at. 7 pm. in the tipi. We drum for a trip that can tell each individual what they need to know. Subsequently, coffee and freshly baked buns.

Saturday the 21st we make a sweat lodge. We go into the sweat lodge approx. at. 1 pm. You are welcome to come before and be at the fire and put blankets on the sweat lodge. Bring spare clothes, towels and a dish to to share afterwards. Please read about sweat lodge elsewhere on the website.

The clinic is open every day. We offer healing, reiki, coaching, clairvoyance, regression, drumming journey, acupuncture, acupressure, massage siatsu.

We work only for donations and have no fixed prices. We are so often asked what we expect. We expect nothing. Our idea of ​​donation is that you can feel in your heart how much you want to give. However, it is somewhat important to emphasize that to get a flow of things, there should be given both ways.

Happy New Year.

Hugs and light

Hanne and Frank

Nyhedsbrev November

Så endte sommertiden og vi kommer ind i den del af året, hvor det er rart at være indendørs. Vi har dog som sædvanlig arrangementer udendørs også.

Husk vi har meditation hver mandag aften kl. 19-21. Vi laver guidede meditationer og efterfølgende er der kaffe og brød. Dette foregår som sædvanlig mod donation.

Som noget nyt laver vi kreativ værksted hver onsdag aften. Vi går i gang kl. 17. Du kan komme, når du har lyst. Tag gerne en madpakke med. Har du noget du er i gang med, er du velkommen til at tage det med ellers har vi mange ideer til, hvad der kan laves. Vi slutter kl 22. Der kan forekomme materiale priser og ellers er det donation.

Lørdag d. 12. og søndag d. 13. har vi arbejdsweekend. Der er nogle praktiske ting, der skal laves inden vinteren for alvor tager fat. Har du lyst og tid til at hjælpe os, vil vi være meget taknemmelige. Vi går i gang kl. 10 begge dage. Vi sørger for frokost, te og kaffe.

Fredag d. 18. laver vi trommeaften. Vi starter kl. 19 i tipien. Husk varmt tøj og fodtøj. Har du tromme eller rasle må du meget gerne medbringe det. Vi finder et emne at rejse på. Efterfølgende er der kaffe og friskbagte boller. Ingen priser men donation.

Lørdag d. 19. har vi svedehytte. Vi går ind i svedehytten ca. kl. 13. Du er velkommen til at komme før og være ved bålet. Medbring skiftetøj, håndklæde og en ret til det fælles bord bagefter. Denne svedehytte er den næstsidste i år. Ingen priser men donation.

I øjeblikket arbejder vi på at lave den sidste weekend i måneden til en healer weekend. Nærmere om dette senere.

Husk at kigge på kalenderen. Alle arrangementer står der og har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på 59460850 eller denandenvirkelighed@live.dk

Knus og lys

Hanne

 The summer time has ended and we get into the part of the year when it’s nice to be indoors. We have, however, as usual, outdoor events, too.

Remember we have meditation every Monday evening at 7-9 pm. We do guided meditations and then there is coffee and bread. This is done as usual for donations.

As something new we make creative workshop every Wednesday evening. We start at 5 pm. You can come whenever you like. Feel free to bring a packed lunch. Do you have something you are doing, you are welcome to bring it,otherwise we have many ideas for what can be done. We end at 10pm. There may be material prices and otherwise it is donation.

Saturday 12 and Sunday 13 We have a working weekend. There are some practical things to be done before winter really takes hold. Do you want and have time to help us, we would be very grateful. We start at. 10 both days. We provide lunch, tea and coffee.

Friday the 18th we make drum evening. We start at 7 pm in the tipi. Do not forget warm clothes and footwear. Do you have drum or rattle you are welcome to bring it. We find a topic for the drumjourney. Subsequently, coffee and freshly baked buns. No prices but donation.

Saturday 19th we sweat lodge. We go into the sweat lodge approx. at 1 pm. You are welcome to come before and be at the fire. Bring changing clothes, towel and a dish to share afterwards. This sweat lodge is the penultimate year. No prices but donation.

Currently we are working to make the last weekend of the month as a healer weekend. More on this later.

Remember to look at the calendar. All events are there and if you have further questions please feel free to contact us at 59460850 or denandenvirkelighed@live.dk

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev oktober

Oktober viser sig fra den skønneste side rent vejrmæssigt.

Vi nyder at have Hector, Hesi og Emily her. Vi har lige overstået en fantastisk blomsterceremoni. Det er som om lyset har skiftet over stedet her.

Hector, Hesi og Emily er her frem til d. 11. oktober, så der er mulighed for at bestille tid til healing. De arbejder kun for donationer.

Tirsdag d. 4. og onsdag d. 5. laver vi et par eftermiddage med Hector, hvor han fortæller historier, synger sange, viser forskellige lege og hvor der er mulighed for at lave drømmefangere sammen med ham. Dette foregår også ved donationer.

Svedehytte bliver d. 4.-5. og 6. kl. 19. Kom og deltag i den fantastiske renselse det er at være i en svedehytte. Det er en virkelig god oplevelse. Vi sørger for lidt spiseligt. Husk donationer til Hector og til stedet. Det skal lige nævnes, at det er nødvendigt med tilmelding, da vi ikke laver svedehytte før vi har mindst 6 deltagere.

Mandags meditationerne fortsætter. Vi starter kl. 19 og går igennem en guidet meditation. Bagefter er der kaffe og brød.

Tirsdag d. 18. og onsdag d. 19. laver vi et par børnedage. Vi starter kl. 11 og arbejder med forskellige kreative ting, fortæller historier, synger og laver mad over bål. Det slutter kl. ca. 16. Husk vi har ingen priser, men arbejder for donationer.

Trommeaftenen bliver d. 21. kl. 19. Medbring gerne din egen tromme eller rasle og vi vil sammen opleve en trommerejse, der vil kunne hjælpe os videre.

Efterfølgende er der kaffe og friskbagte boller.

Lørdag d. 29. vil vi lave en Allehelgensceremoni. Vi starter kl. 14 med at lave græskerlygter. Til denne ceremoni bedes du medbringe et græskar, en skarp kniv, et fyrfadslys, en blomst, et gravlys, trommer eller rasler( hvis du har), et fotografi eller andet til at mindes en afdød, en ret til det fælles bord. Husk varmt tøj, da det foregår udenfor eller i tipien.

Allehelgen er blevet kaldt heksens nytår og det er på dette tidspunkt vi har mulighed for at være nær dem vi har holdt af. Vi slutter lige efter midnat, hvor vi sørger for at lukke af efter ceremonien. Det er også en aften til forvandling og forandring, så gode nye ting kan komme ind i dit liv.

Igen skal det påpeges, at vi kun arbejder for donationer. Det er vigtigt for os at have et flow her på stedet, så vi har mulighed for at købe brænde, vedligeholde arealet og samle ind til en ny tipi.

Vi håber at se rigtig mange til vores arrangementer. Tilmelding til arrangementerne kan ske på 59460850 eller via e-mail: denandenvirkelighed@live.dk

Knus og lys

 

October shows from the most beautiful side weather wise.

We enjoy having Hector Hesi and Emily here. We have just completed a stunning flower ceremony. It is as if the light has changed over the place here.

Hector, Hesi and Emily are here until the 11th of October, so it is possible to book a time for healing. They work only for donations.

Tuesday 4th and Wednesday 5th we make a few afternoons with Hector, where he tells stories, sings songs, shows different games and where there is opportunity to make dream catchers with him. This is done also by donations.

Sweat Lodge is the 4th-5th and 6th  at 7pm. Come and join in the great purification that it is to be in a sweat lodge. It’s a really good experience. We make some food. Remember donations to Hector and the location. It should be mentioned that it is necessary to sign up because we do not make the sweat lodge before we have a minimum of 6 participants.

Monday meditations continues. We start at. 19 and goes through a guided meditation. Afterwards, coffee and bread.

Tuesday 18th and Wednesday 19th we make a couple of kids day. We start at. 11 and working with different creative things, tell stories, sing and cook over a fire. It ends at 4pm. Remember we have no prices, but works for donations.

Drum evening will be on the 21. at 7pm. Bring your own drum or rattle, and we will together discover a drum journey that will help us further.

Subsequently, coffee and freshly baked buns.

Saturday 29th we will make a Allehelgensceremoni. We start at 2pm by making pumpkin lights. For this ceremony, please bring a pumpkin, a sharp knife, a candle, a flower, a funeral candles, drums and rattles (if you have), a photograph or other to commemorate a deceased person, and a dish to share . Remember warm clothes when it takes place outside or in the tipi.

All Saints has been called the witch’s new year and it is at this point we have the opportunity to be close to those we have loved. We finish just after midnight, where we make sure to shut off after the ceremony. It is also an evening of transformation and change, so new good things can come into your life.

Again, it should be noted that we only work for donations. It is important for us to have a flow here on the place, so we are able to buy firewood, maintain the area and collect for a new tipi.

We hope to see many of you to our events. Registration for events can happen at 59460850 or via e-mail: denandenvirkelighed@live.dk

Hugs and light