Nyhedsbrev oktober

Nogle gange tager livet en uventet drejning og det er også sket her. Vi vil få brug for meget mere hjælp fremover til at passe stedet, så det er parat til alle de mennesker, der kommer forbi. Allerede nu har der været en arbejdsdag, hvor der blev nået rigtig meget. Tusinde tak for hjælpen til de dejlige mennesker, der dukkede op.

Vi har et par projekter, som vi har brug for hjælp til. Taget på carporten skal skiftes og det kræver et par gode, stærke fyre, der har tid til at hjælpe os med det. Vi skal også have bygget et skur til græsslåmaskiner og andet. Har du mulighed for at hjælpe hører vi rigtig gerne fra dig.

Torsdag d. 5. er det fuldmåne og vi foretager et par rejser til denne fuldmånes klanmoder, for at lære fra hende. Vi starter kl. 19 og vi er i tipien, så sørg for praktisk tøj. Disse fuldmåne meditationer er et fantastisk værktøj i selvudvikling. Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden 6-8. er der shamanistisk weekend med udesidning. Du skal komme her senest kl. 19 og det slutter søndag kl. 16. Har du lyst til virkelig at komme dybt ned i dit indre og lære er dette en mulighed.
Vi starter fredag aften i tipien, hvor vi taler om intentionen for din udesidning.
Lørdag arbejdes der med prayerties og bøn inden du bliver fulgt ud i skoven om aftenen.
Du sidder hele natten og beder og taler med dit indre. Det er vigtigt at have varmt tøj og regnslag med ud. Tag gerne din tromme med dig.
Søndag morgen hentes du og kommer tilbage til tipien. Her er der mulighed for at skrive nattens budskaber ned. Efter et hvil, samles vi og taler om oplevelserne.
Ved tilmelding binder du dig til hele weekenden.
Medbring varmt tøj, tæppe og regnslag, papir og blyant. Du skal ligeledes bruge bomuldsstof i farverne sort, rød, gul og hvid, bomuldsgarn og tobak.

Lørdag -søndag d. 14-15. er der shamanistisk kursus. Dette er det andet i en forløbsrække, hvor vi kommer dybt ind i os selv og arbejder med elementerne og naturen. Vi arbejder fra kl. 10-16 begge dage. Det er vigtigt, at komme begge dage, da du ellers går glib af mulighederne for at integrere det lærte i dig.

Vi laver trommeaften fredag d. 20. kl 19. Her vil vi foretage et par rejser på de spørgsmål vi har lige nu. Medbring gerne tromme eller rasle. Vi er i tipien, så husk varmt og praktisk tøj. Efterfølgende kaffe og brød.

Svedehytte er lørdag d. 21. kl. 13. Hesi kommer og leder denne svedehytte. Det er en fantastisk renselses proces på alle planer. Gå i svedehytten med en god intention, så dine bønner bliver rigtig kraftige. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder, varmt tøj til bagefter og en ret til det fælles bord. Vi vil bede om 50 kr. til brænde og derudover donation til Hesi. Kvinder i menstruation kan ikke deltage.

Søndag d. 22. laver vi et kreativt værksted. Her er der mulighed for at arbejde med fjer, læder, lære perlearbejde og meget andet. Vi arbejder fra kl. 11 – 16. Medbring din egen frokost.

Så er efteråret ved at sætte godt ind og det er tid til at tage den store tipi ned. Derfor er der arbejdsweekend lørdag d. 28-29. Vi starter begge dage kl . 10.30. Udover tipien skal også udekøkken pakkes ned og stedet gøres vinterklar. Har du tid og lyst til at hjælpe hører vi rigtig gerne fra dig. Det er vigtigt vi ved, hvor mange der kommer, så vi kan sørge for frokost til alle.

Ved alle vore arrangementer gælder at vi arbejder for donationer.

Udover de her annoncerede begivenheder er der flere kurser, der stadig kører.

Vi vil igen sige tusinde tak for hjælp og opbakning til os og Den Anden Virkelighed.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Sometimes life takes an unexpected turn and it has also happened here. We will need much more help in the future to take care of the place, so it is ready for all the people who pass by. Already now there has been a working day where a lot of work was achieved. Thank you so much for the help to the lovely people who showed up.

We have a couple of projects that we need help with. The car port roof has to be replaced and it requires a few good, strong guys who have time to help us with that. We also have to built a shed for lawn mowers and other stuff. If you have the opportunity to help, we really want to hear from you.

Thursday 5th. It is full moon and we make a couple of trips to this full moon’s clan mother to learn from her. We start at. 7 pm and we are in the tipie so make sure you have practical clothes. These full moon meditations are a great tool in self-development. Subsequent coffee and bread.

In the weekend 6-8. There is a shamanic weekend with outdoor seating. You must arrive here at the latest at 7 pm. and it ends Sunday at. 4 pm. Do you really want to come deep into your mind and learn this is an opportunity.
We start Friday evening in the tipie, where we talk about the intention of your out sitting.
Saturday work with prayerties and prayer before being followed in the woods in the evening.
You sit all night praying and talking with your inner. It is important to have warm clothes and raincoat with you. Take your drum with you.
Sunday morning you will be picked up and come back to the tipie. Here you can write down the night’s messages. After a rest, we gather and talk about the experiences.
By signing up, you will stay the whole weekend.
Bring warm clothes, blanket and raincoat, paper and pencil. You should also use cotton fabric in the colors black, red, yellow and white, cotton yarn and tobacco.

Saturday-Sunday d. 14-15. Is there a shamanic course. This is the second in a series where we come deep into ourselves and work with the elements and nature. We work from kl. 10-16 both days. It is important to come both days as you otherwise miss the possibilities of integrating the learned in you.

We are making the drum evening Friday, 20th, at 7 pm. Here we will make a couple of trips on the questions we have right now. Bring a drum or rattle. We are in the tipie, so remember hot and practical clothes. subsequent coffee and bread.

Sweatlodge is Saturday, 21st. 13. Hesi comes and leads this sweat lodge. It’s a fantastic cleansing process at all levels. Go to the sweatlodge with a good intention, so your prayers will be very powerful. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar, for men loose shorts), towels, hot clothes for afterwards and a dish to share afterwards. We will ask for 50 kroner for wood and in addition donation to Hesi. Women in menstruation can not participate.

Sunday, 22nd, we will make a creative workshop. Here you can work with feathers, leather, learn bead work and much more. We work from kl. 11 – 16. Bring your own lunch

Then autumn has already set in and it’s time to take the big tipi down. Therefore, there is work weekend Saturday 28-29. We start both days at. 10:30. In addition to the tipi, the outdoor kitchen must also be packed and the place made ready for the winter. If you have the time and desire to help, we really want to hear from you. It’s important to know how many people are coming, so we can provide lunch for everyone.

At all events, we work for donations.

In addition to the events announced here, there are several courses that are still running.

Again, we would like to say a lot of thanks for help and support for us and the Second Reality.

Hugs and light

Hanne

 

Så er vi godt i gang med kurser og workshops. Det shamanistiske forløb er virkelig kommet godt fra start. Det er så dejligt at se, når vores dejlige kursister får noget godt med sig herfra. Medicinhjulskurset er ligeledes skudt godt i gang. Det er en glæde at arbejde med så interesserede mennesker.

Her i september afslutter vi 3 kursister i shamanistisk healing. De er fantastisk dygtige og vi glæder os over, at de kommer ud og hjælper andre. Vi er startet med et nyt hold, der bliver færdige lige før jul.

Onsdag d. 6. kl. 19 har vi fuldmåne meditation. Vi vil lære fra denne månes klanmoder og bruge hendes vise ord i den næste måned. Vi er i tipien, så husk praktisk tøj. Efterfølgende kaffe og brød.

Søndag d. 10. tager vi til Hallingelille og bygger svedehytte. Svedehytten bliver indviet efterfølgende. Gå ind på Facebook under og læs mere om begivenheden. Du finder det i gruppen “Svedehytter DK”

Mandag d. 11 starter jeg et kortkursus. Vi mødes kl. 19 og slutter kl 22. Dette kursus går over 4 gange. Vi mødes hveranden mandag. Vi vil arbejde med Sacred Parth Cards. De er fantastiske at bruge i personligheds udvikling. Du vil lære at læse kortene og bruge dem til dig selv. Ligeledes vil du lære nogle oplæg, der kan give et godt fingerpeg i den retning du skal.

Trommeaften bliver fredag d. 15. kl. 19. Vi vil foretage et par rejser på de spørgsmål vi har lige nu. Vi er i tipien, så tag praktisk tøj på. Efterfølgende kaffe og brød.

Vi laver et kreativt værksted søndag d. 17. fra 11-16. Her er mulighed for at lave beadwork, læderarbejder, drømmefangere og meget mere. Har du noget du er i gang med, så tag det endelig med. Materialer kan købes for rimelige priser her. Medbring din egen frokost.

Det er efterårsjævndøgn fredag d. 22. og vi laver en ceremoni. Vi mødes kl. 19. Lige nu er dag og nat igen lige lange.

Vi vil lave en indsamling denne dag til trængende. Har du tøj eller ting du gerne vil give, så medbring det og sammen finder vi ud af, hvor det skal hen.

Alteret dækkes af de skønne mangefarvede blade, så medbring gerne blade, planter, urter, æbler og andet. Medbring også rødt og gult bloklys.

Kan du finde et neg vil det være fint.

Har du noget rødt tøj at tage på, vil det være fint. Husk vi er i tipien.

Vi vil foretage et par trommerejser og synge dejlige sange. (Kender du nogle gode sange, så tag dem endelig med).

Vi takker moder jord for hendes fantastiske gaver, ærer vindene og fuglene med neg og mediterer til bålet for at ære solen.

Lørdag d. 23. kl. 13 er der svedehytte. Denne svedehytte i jævndøgnet er ekstra kraftig. Det er en rigtig god ide, at have sin intention for øje og sine bønner klar. Husk at bønnerne skal være meget specifikke, da du får, hvad du beder for. Kom gerne i god tid og hjælp med at dække svedehytten til (det er en del af ceremonien). Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løst siddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Kvinder i menstruation kan ikke deltage.

Vi har kvindesvedehytte lørdag d. 30. kl. 13. Kom gerne i god tid og hjælp med at dække svedehytten. Denne svedehytte er et fantastisk værktøj til selvhjælp og selvudvikling, når vi forener de feminine energier. Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse eller lignende), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Kvinder i menstruation kan ikke deltage.

Først i oktober laver vi et shamanistisk kursus med udesidning. Se nærmere i kalenderen.

Ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser men arbejder for donationer.

 

Knus og lys

Hanne

 

ENGLISH:

Now we are doing well with courses and workshops. The shamanic weekend has really been a succest. It’s so nice to see when our lovely students get something good from here. The medicine wheel course is also shot well underway. It is a pleasure to work with such interested people.

Here in September we finish 3 students in shamanic healing. They are wonderfully skilled and we look forward to bring them out and helping others. We have started with a new team to finish just before Christmas.

Wednesday 6th. at 7 pm we have full moon meditation. We will learn from this month’s clan mother and use her wise words in the next month. We are in the tipie so remember practical clothes. Subsequent coffee and bread.

Sunday, 10th, we will go to Hallingelille and build a sweatlodge. The sweatlodge will be consecrated subsequently. Enter Facebook and read more about the event. You will find it in the group “Svedehytter DK”

Monday, 11th, I start a card course. We meet at. 19 and ends at 10 pm. This course goes over 4 times. We meet each other Monday. We will work with Sacred Parth Cards. They are great to use in personality development. You will learn to read the cards and use them for yourself. Likewise, you will learn some presentations that can give a good clue in the direction you are going.

The drum evening will be Friday, 15 th. at 7 pm. We will make a couple of trips on the questions we have right now. We are in the tipie, so wear practical clothes. Subsequent coffee and bread.

We will make a creative workshop Saturday, 16th from 11-16. Here is the opportunity to make beadwork, leatherwork, dream catchers and much more. If you have anything you’re up to, take it with you. Materials can be purchased at reasonable prices here. Bring your own lunch.

It is autumn equinox Friday 22nd and we are making a ceremony. We meet at. 7 pm. Right now, day and night are just as long.

We will make a gathering this day to needy. Do you have clothes or items you would like to give, bring it and together we will find out where it is going.

The altar is covered by the beautiful multicolored leaves, so bring leaves, plants, herbs, apples and other things. Also bring red and yellow block light.

Can you find a sheaf it will be fine.

Do you have any red clothes to wear, it will be fine. Remember we are in the tipi.

We will make a couple of drum journeys and sing lovely songs. (Do you know some good songs, please bring them with).

We thank Mother Earth for her wonderful gifts, honoring the winds and the birds with sheaf and meditating to the fire to honor the sun.

Saturday 23rd. at 1 pm there is a sweatlodge. This sweatlodge in the equinox is extra powerful. It is a good idea to have an intent on purpose and your prayers ready. Remember, the prayers must be very specific as you get what you ask for. Please come in good time and help cover the lodge (it is part of the ceremony). Bring changing clothes (for women long skirts and blouse with sleeves or similar, for men loose seated shorts), towels and a dish to the share afterwards. Women in menstruation can not participate.

We have a women’s sweatlodge on Saturday the 30th at 1pm. Please come in good time and help cover the lodge. This sweat lodge is a great tool for self-help and self-development when we unite the feminine energies. Bring a change of clothes (long skirt and blouse or similar), towels and a dish to share afterwards. Women in menstruation can not participate.

Early in October will we have a shamanic course with outdoor seating. Check out the calendar.

By all our arrangements, we do not have fixed prices but work for donations.

 

Hugs and light

Hanne

 

 

 

 

 

Så er den store sommerferie måned ved at være slut. Vi håber I alle har nydt det trods vejret.

Vi har ikke ligget på den lade side. Vi har været på Holistisk sommerfestival og mødt nogle fantastiske mennesker. Vores workshop gik rigtig fint og det er vores opfattelse, at alle fik noget godt med sig hjem.

Vi har også brugt tid på Skarø. Her har vi i løbet af ugen lavet svedehytter, fuldmåne meditation, trommerejser, drømmefangere og et foredrag om medicinhjulet. Det var en dejlig uge med en masse skønne mennesker. Det gør vi igen til næste år.

Herhjemme er der ligeledes blevet holdt fuldmåne meditation. Det er så skønt, at tingene lykkes selv om vi ikke er her.

August starter med mange nye kurser og tiltag.

Torsdag d. 3. starter en ny healingsuddannelse op. Vi mødes kl. 19. Ved tilmelding forpligter du dig til at komme alle gange. Vi arbejder med fjer, rasle og tromme og du sættes ind i brugen af disse redskaber. Vi arbejder ligeledes med chakraerne.
Jeg har brug for at vide på forhånd om du kan rejse på trommen.
Endelige datoer ved tilmelding.

Fredag d. 4. kl 19 er der trommeaften. Vi foretager et par rejser på trommen for at få svar på de spørgsmål vi har lige nu.
Det foregår i tipien, så tag praktisk tøj på.
Kaffe og brød efterfølgende.

Fuldmånemeditation er mandag d. 7. kl. 19. Via trommerejser lærer vi fra denne månes klanmoder.
Det er kraftfuldt at arbejde med klanmødrene på denne måde.
Et virkeligt godt redskab til selvudvikling.
Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden 11-13. har vi shamanistisk kursus. Dette kursus er det første af en række kurser om at gå den shamanistiske vej.
Der vil være kursus ca. hver anden måned, hvor vi bygger på.
Vi arbejder fredag 19-22
Lørdag 10-16
Søndag 10-16
Vi vil finde og arbejde med vores kraftdyr. Vi vil arbjde i naturen og lære at forstå budskaberne. Vi arbejder med røgelse og redskaber og det er muligt at fremstille egne ting, såsom medicinpunge.
Medbring egen frokost og praktisk tøj. Vi vil være i tipien og udendørs.

Onsdag d. 16. starter et medicinhjulskursus. Vi mødes fra 19-22. Kurset her er det første i en række på 12.
Vi mødes en gang om måneden og bygger stille og roligt vores eget personlige medicinhjul.
Vi vil drage elementerne, totemdyrene, klanerne og meget mere ind.
Medbring papir og blyant
Vi serverer kaffe/te og lidt brød.

Svedehytte er planlagt til d. 19. kl. 13. Kom i god tid og hjælp med at dække svedehytten til (det er en del af ceremonien). Vi vil bede om, at man husker en lille erkendtlighed til vores firekeeper. Firekeeperen arbejder for alle os, der er i svedehytten. Det er et arbejde, der mange gange strækker sig over 6-7 timer.
Denne form for renselse arbejder på alle planer og er derfor meget dyb og effektiv. Det er en rigtig god ide, at have en god intention med at gå i svedehytte.
Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsidende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.
Kvinder i deres måne (menstruation) kan ikke deltage.

Søndag d. 20. er der kreativ workshop. Her er mulighed for at lære beadwork, lave ting i læder, arbejde med fjer og meget andet.
Har du selv materialer, så medbring dem endelig. Ellers kan materialer købes her til rimelige priser.
Medbring din egen frokost.

Der kan sagtens komme flere begivenheder på i løbet af måneden, så hold øje med kalenderen.

Ved alle vore arrangementer gælder ar vi arbejder for donationer og derfor er der ingen faste priser.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Then the big summer vacation is about to end. We hope you all enjoyed it despite the weather.

We have not been on the loaded page. We have been to the Holistic summer festival and met some amazing people. Our workshop went really well and we think everyone got something good to carry home..

We have also spent time on Skarø. Here we have made sweat lodges, full moon meditation, drum  journeys, dream-catchers and a lecture about the medicine wheel. It was a lovely week with a lot of lovely people. We’ll do that again next year.

At this place there has also been a full moon of meditation. It’s so good that things are successful even if we’re not here.

August starts with many new courses and actions.

Thursday 3rd starts a new healing program. We meet at. 7 pm. When signing up, you undertake to come every time. We work with feathers, rattle and drums and you are put into the use of these tools. We also work with the chakras.
I need to know in advance if you can travel on the drum.
Final dates upon registration.

Friday the 4th at 7 pm there is a drum evening. We make a couple of trips on the drums to find answers to the questions we have right now.
It takes place in the tipi, so take practical clothes.
Coffee and bread afterwards.

Full moon meditation is Monday 7 th at 7 pm. Through drums, we learn from this month’s clan mother.
It is powerful to work with the clan mothers in this way.
A really good tool for self-development.
Subsequent coffee and bread.

On the weekend 11-13. We have a shamanic course. This course is the first of a series of courses to walk the shamanistic road.
There will be a course approx. Every other month wher we build on.
We are working Friday 19-22
Saturday 10-16
Sunday 10-16
We will find and work with our power animals. We will work in nature and learn to understand the messages. We work with incense and tools and it is possible to make own things, such as medicine pouches.
Bring your own lunch and practical clothes. We will be in the tipi and outdoors.

Wednesday, the 16. Starts a medicine wheel course. We meet from 19-22. The course here is the first in a row of 12.
We meet once a month and quietly build our own personal medicine wheel.
We will draw the elements, the totem animals, the clans and more.
Bring paper and pencil
We serve coffee / tea and some bread.

Sweatlodge is scheduled for the 19th at 1 o’clock. Get in good time and help cover the lodge (it is part of the ceremony). We will ask you to remember a little gratitude for our fourkeeper. The firekeeper works for all of us who are in the sweat. It is a work that many times extends over 6-7 hours.
This type of cleaning works on all levels and is therefore very deep and efficient. It’s a good idea to have a good intention to go to a sweat.
Bring change of clothes (for women long skirt and blouse or similar, for men’s loose-shorts), towels and a dish to the share afterwards.
Women in their moon (menstrual period) can not participate.

Sunday, 20th, there is a creative workshop. Here is the opportunity to learn beadwork, do things in leather, work with feathers and much more.
Do you have any materials, so bring them finally. Otherwise, materials can be purchased here at reasonable prices.
Bring your own breakfast.

There may be more events during the month, so keep an eye on the calendar.

For all our events, we are working for donations and therefore there are no fixed prices.

Hugs and light

Hanne

En heftig og intens tid er afsluttet. Hector og Hesi har været her og de har taget sig af mange mennesker i år. Det har været skønt at arbejde sammen med dem, som altid. Tak til alle jer, der har været her og arbejdet med jer selv. Det er så livsbekræftende at se og mærke.

Vi starter med en kreativ workshop onsdag d. 28. kl. 13-17.  Her er det er muligt at lære beadwork, lave mokkasiner og andet i læder.
Har du selv nogle materialer, så tag det endelig med, ellers er det muligt at købe det her til rimelige priser.
Vi arbejder for donationer, så derfor er der ingen fast pris på workshoppen.

I Juli måned er vi meget ude af huset for at arbejde andre steder. Det betyder dog ikke, at det står stille her. Dejlige mennesker bor her og laver nogle af de ting vi plejer.

Søndag d. 9. er det fuldmåne og vi mediterer til denne månes klanmoder. Vi starter kl. 19 og foretager rejser til det denne månes klanmoder vil lære os. Efterfølgende kaffe og brød.

Urtekurset kører fortsat og vi har arbejdet med mange dejlige planter. Vi har lavet shampoo, myggespray, læbepomade, salver og cremer. Jeg arbejder stadig med at lave disse ting og vi sælger dem herfra. Er du interesseret i at købe, er du velkommen til at kigge forbi ellers ring til os.

Vi starter ny healingsuddannelse d. 3. august. Den vil blive afholdt torsdage aftener (ca. hver anden torsdag)  kl. 19-22. Ved tilmelding forpligter du dig til at komme alle gange. Endelige datoer ved tilmelding.

Til alle vore arrangementer gælder, at vi arbejder for donationer og derfor ikke har faste priser (undtaget materialepriser)

I ønskes alle en god og glædelig sommer og vi håber at se jer igen.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

A hectic and intense time has ended. Hector and Hesi have been here and have taken care of many people this year. It has been nice to work with them, as always. Thank you to all of you who have been here and worked with yourself. It is so life-provoking to see and feel.

We start with a creative workshop Wednesday, 28th. 13-17. Here it is possible to learn beadwork, make moccasins and other in leather.
If you have some materials, please bring it, otherwise you can buy it at reasonable prices.
We work for donations, so there is no fixed price at the workshop.

In July we are very much out of the house to work elsewhere. This does not mean, however, that it stands still here. Lovely people live here and do some of the things we usually do.

Sunday, 9th, it is full moon and we meditate on this month’s clan mother. We start at. 7 pm and make trips to this month’s clan mother to learn from her. Subsequent coffee and bread.

The herbal course continues and we have worked with many lovely plants. We have made shampoo, mosquito spray, lip cream, ointments and creams. I’m still working to do these things and we sell them from here. If you are interested in buying, feel free to come by or give us a call.

We start a new healing education 3 of August. It will be held on Thursday evenings (approximately every other Thursday) at. 19-22. By signing up, you commit to come every time. Final dates upon registration.

For all our events, we work for donations and therefore do not have fixed prices (except material prices)

We wish everyone a good and happy summer and we hope to see you again.

Hugs and light

Hanne

 

 

 

Hector og Hesi lander først d. 9., så derfor er der aflyst et par begivenheder. Den første svedehytte er således d. 11 kl. 19

Til gengæld vil der så komme en svedehytte d. 8. juni.

Ligeledes vil foredraget i København blive aflyst. Er der nogen, der har mod på, at stå for en foredragsaften i København, hører vi gerne fra jer.

Husk I kan ringe og aftale tid for healinger på 59460850 (fastnet)

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Hector and Hesi land in Denmark the 9th. so we have to cacel a couple of events. The first sweatlodge is thus 11 th. at 7 pm

On the other hand, there will be a sweatlodge on June 8th.

Likewise, the lecture in Copenhagen will be canceled. Are there anyone who have the courage to stand for a lecture evening in Copenhagen, we would like to hear from you.

Please remember you can call om 59460850 (landline) for a healing apointment.

Crush and light

Hanne

Nu er vi nået til, at stedet er klar til sommer sæsonen. Vi vil gerne takke alle, der har hjulpet os med at gøre alting smukt og godt for de mennesker, der kommer. Den store tipi kom fint op, udekøkkenet er pakket ud og det er om muligt mere funktionelt end før. Der er ryddet op og ordnet så alt står klar til at blive brugt.

Hector og Hesi kommer igen og laver ceremonier. For jer der ikke kender disse to, kan jeg sige, at Hector er apache yaqui indianer. Han er medicinmand, roadman og præst i Native American Church. Hesi kommer som firechief. Han er delvis mohawk og er roadman in training. Igen i år vil der være svedehytte ceremoni hver torsdag. De vil ligeledes lave workshop og foredrag. Husk at følge med i kalenderen for nye ting, der dukker op i løbet af måneden.

Det er allerede nu muligt at booke tid for healing af Hector. Ring på 59460850 (fastnet) eller skriv en mail på: denandenvirkelighed@live.dk

Torsdag d. 4 kl. 19 er der svedehytte. Hector er oplært af Lakota indianere og svedehytten vil være efter denne tradition. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Vi vil bede om donationer til Hector og Hesi samt kr. 50 til Den Anden Virkelighed for brænde.

Tirsdag d. 9 vil der være et foredrag. Det vil finde sted i medborgerhust Pilegården i Brønshøj. Nærmere info følger.

Torsdag d. 11 kl. 19 er der svedehytte. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Vi vil bede om donationer til Hector og Hesi samt kr. 50 til Den Anden Virkelighed for brænde.

Søndag d. 14 kl 13 er der svedehytte. Efter denne svedehytte vil der være mulighed for at høre historier og sange fra Hector og Hesi. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Vi vil bede om donationer til Hector og Hesi samt kr. 50 til Den Anden Virkelighed for brænde.

Torsdag d. 25 kl 13 er der svedehytte. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Vi vil bede om donationer til Hector og Hesi samt kr. 50 til Den Anden Virkelighed for brænde.

Torsdag d. 1 kl 19 er der svedehytte. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Vi vil bede om donationer til Hector og Hesi samt kr. 50 til Den Anden Virkelighed for brænde.

Vi glæder os meget til at byde jer alle velkommen her.

Knus og lys

Hanne

 

Now we have made the place ready for the summer season. We would like to thank everyone who has helped us to make everything beautiful and good for the people who come. The large tipi came up fine, outdoor kitchen is unpacked and it is possibly more functional than before. There are tidied up and sorted so that everything is ready to be used.

Hector and Hesi are coming back and doing ceremonies. For you who do not know these two, I can say that Hector is Apache Yaqui Indian. He’s medicine man, Roadman and priest of the Native American Church. Hesi comes as fire chief. He is partial mohawk and is Roadman in training. Again this year there will be sweat lodge ceremony every Thursday. They will also do workshops and lectures. Remember to follow the calendar of new things that pop up during the month.

It is already possible to book a time for healing of Hector. Call 59460850 (landline) or write an email: denandenvirkelighed@live.dk

Thursday. 4 th at 7 pm there is sweatlodge. Hector is taught by Lakota Indians and sweat lodge will be following this tradition. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. We will ask for donations to Hector and Hesi and kr. 50 to the Second Reality for firewood.

Tuesday. 9, there will be a lecture. It will take place in medborgerhust Pilegården in Brønshøj. Further information will follow.

Thursday. 11 th. at 7 pm there is sweatlodge. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. We will ask for donations to Hector and Hesi and kr. 50 to the Second Reality for firewood.

Sunday. 14 at 1 pm, there is sweat lodge. After this sweat lodge there will be an opportunity to hear stories and songs from Hector and Hesi. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. We will ask for donations to Hector and Hesi and kr. 50 to the Second Reality for firewood.

Thursday. 25 at 1 pm, there is sweat lodge. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. We will ask for donations to Hector and Hesi and kr. 50 to the Second Reality for firewood.

Thursday. 1 at 7 pm is the sweat lodge. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. We will ask for donations to Hector and Hesi and kr. 50 to the Second Reality for firewood.

We are very pleased to welcome you all here.

Hugs and light

Hanne

Nu starter den rigtig travle sæson her i Den Anden Virkelighed. I takt med at dagene bliver længere og solen får mere magt, sker der en masse fantastiske ting her.

Vi afslutter også en del kurser, der har kørt vinteren over. Vi starter op med en masse kurser i august.

I weekenden d. 8-9. har vi arbejds weekend. Det er tid til at få den store tipi op igen. Det glæder vi os rigtig meget til. Vi har brug for folk med gode kræfter til dette arbejde. Vi satser på at få tipien op lørdag.
Der er en del andre ting at ordne også. Ude køkkenet skal gøres klar, campingvognene ordnes, ude toilettet graves ud og meget andet.
Har du tid og lyst til at hjælpe os en af dagene (eller begge) hører vi rigtig gerne fra dig.
Vi giver frokost, kaffe og te og godt selskab.
Giv besked om hvornår du kommer, så vi kan købe mad nok.

Tirsdag d. 11. kl. 19 er der fuldmåne meditation. Vi vil rejse til denne månes klanmoder og lære fra hende. Disse rejser er en god måde at udvikle sig selv på, for vi får set rigtig meget af det, vi skal arbejde med. Efterfølgende kaffe og brød.

Vi har den store glæde, at Jerry og hans kone Alexandra kommer til Danmark igen. De vil lave workshop og svedehytte her i weekenden d. 14-16. De vil lave en workshop med fokus på de maskuline og feminine energier. Det er en enestående chance for at arbejde, som man traditionelt gør i de Nordamerikanske, indianske traditioner, hvor man ærer og respekterer både mandens og kvindens rolle og bidrag til fællesskabet.

Workshop: fra d. 14. – 16. april 2017
Tidspunkt: fra kl. 17 fredag til kl. 17 søndag.
Pris: 800 kr. i faste udgifter + en donation til Jerry og Alexandra.

Tilmelding: du tilmelder dig direkte til Hanne Jørgensen på email: Denandenvirkelighed@live.dk eller telefon: 59 46 08 50
Du er først endelig tilmeldt, når pengene til udgifter er registreret.
Indbetaling på:
reg 1726
konto 4392-277-116
Ved tilmelding får du tilsendt nærmere detaljer for weekenden.

Fredag beder vi deltagerne ankomme senest kl. 17, så der er tid til at slå telt op og finde sig til rette inden middagen kl. 18, hvor der vil være informationer til weekenden.
Fredag aften er der fælles svedehytte for mænd og kvinder.

Lørdag er der fælles morgenmad kl. 9 med information til dagen. Kl. 10.30 er der samling for kvinderne med Alexandra. Kvinderne vil dagen igennem arbejde med den kvindelige kraft set fra et traditionelt indiansk synspunkt.
Mændene arbejder i samme tidsrum med Jerry omkring svedehytten. Jerry fortæller om svedehyttens traditioner og alle ritualerne, der er forbundet hermed. I løbet af eftermiddagen vil der være en svedehytte kun for mændene.

Der er fælles frokost og aftensmad. Om aftenen mødes vi alle omkring bålet i tipien, hvor vi deler historier og synger omkring ilden.

Søndag er der fælles morgenmad kl. 9 med information til dagen. Kl. 10.30 er der samling for mændene med Jerry. Mændene vil dagen igennem arbejde med mandens kraft set fra et traditionelt, indiansk synspunkt.
Kvinderne arbejder i samme tidsrum med Alexandra omkring svedehytten. Hun fortæller om svedehyttens traditioner og alle ritualerne, der er forbundet hermed. I løbet af eftermiddagen vil der være en svedehytte kun for kvinderne.

Weekenden slutter omkring kl. 17 efter en fælles takkecirkel.

Traditionerne æres
Når vi arbejder på denne måde, stopper de danske traditioner ved havelågen, og de indianske tager over. Ved tilmelding får du mere information omkring de praktiske ting. Vi er udenfor hele weekenden, så du skal klæde dig på efter vejret og have lidt ekstra varmt tøj med.
Der vil være en dresscode for arbejdet i weekenden og deltagelse i svedehytten.
OBS: kvinder i deres måne (under menses) kan ikke deltage i svedehytterne og har heller ikke adgang til området omkring bålpladsen. Det skyldes ikke en nedgørelse af kvinden og hendes cyklus, men er ud af respekt for den kraft, hun besidder, og den fase, hun er i, når det er månetid.

Fredag d. 21. er der trommeaften. Vi starter kl. 19 og foretager et par rejser på de spørgsmål vi har lige nu. Efterfølgende kaffe og brød.

I maj måned vender Hector og Hesi tilbage til Danmark og hele denne måned vil der være forskellige arrangementer, så husk at følge med i kalenderen.

Ved alle vore arrangementer gælder, at der arbejdes for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now starts the real busy season here in The Other Reality. As the days get longer and the sun gets more power, there will be a lot of amazing things here.

We also exits some courses that have been running over the winter. We start up with a lot of courses in August.

The weekend. 8-9. we have a working  weekend. It’s time to get the big tipi up again. We look very much forward to this. We need people with good strength for this work. We aim to get the tepee up Saturday.
There are some other things to fix too. The outdoor kitchen has to be prepared, caravans arranged, outside toilet dug out and much more.
Do you have time and desire to help us one of these days (or both), we  really want to know.
We provide lunch, coffee and tea and good company.
Notify when you come so we can buy enough food.

Tuesday. 11 th at 7 pm. there is a full moon meditation. We will travel to this moon clan mother and learn from her. These trips are a good way to develop yourself, because we have seen a lot of what we need to work on. Subsequently coffee and bread.

We have the great pleasure that Jerry and his wife Alexandra are coming to Denmark. They are making workshop and sweat lodge here on the weekend. 14-16. They will do a workshop with a focus on the masculine and feminine energies. It is a unique chance to work, as they traditionally do in the North American, Native American traditions, where they honor and respect both the man’s and woman’s role and contribution to the community.

Workshop: from 14th. – April 16, 2017
Time: Arrivals. 17 Friday until. 17 Sunday.
Price: 800 kr. In fixed expenses + a donation to Jerry and Alexandra.

Registration: you register directly to Hanne Jorgensen email: Denandenvirkelighed@live.dk or phone: 59 46 08 50
You are not finally signed up before the money for expenses is registered.
Payment to:
reg 1726
account 4392-277-116
On registration you will receive details of the weekend.

Friday we ask that participants arrive no later than. 17, so there is time to pitch a tent and get settled before dinner time. 18, where there will be information for the weekend.
On Friday night there is common sweat lodge for men and women.

Saturday is the common breakfast at. 9 with information for the day. Kl. 10:30’s collection for women with Alexandra. The women will throughout the day to work with the female force from a traditional Native American point of view.
The men work in the same time with Jerry around the sweat lodge. Jerry talks about the inipi traditions and all the rituals associated with it. During the afternoon there will be a sweat lodge only for men.

A shared lunch and dinner. In the evening we all meet around the fire in the tepee, where we share stories and sing around the fire.

Sunday is the common breakfast at. 9 with information for the day. Kl. 10:30’s collection for men with Jerry. The men will throughout the day to work with the man force from a traditional, Native American perspective.
Women work in the same time with Alexandra about the sweat lodge. She tells the inipi traditions and all the rituals associated with it. During the afternoon there will be a sweat lodge just for women.

The weekend ends around 17 following a joint thanks circle.

The traditions of honor
When we work in this way, we stop the Danish traditions at the garden gate, and the Indian takes over. On registration you will get more information about the practical things. We are outside all weekend, so you should dress according to the weather and have some extra warm clothes.
There will be a dress code for work on weekends and participate in sweat lodge.
NB: women in their moon (during menses) can not participate in sweat lodges, nor have access to the area around the campfire. It is not the denigration of the woman and her cycle, but is out of respect for the power she possesses, and the stage she is in when it is moon time.
Friday. 21 is drum evening. We start at. 7 pm. and make a few trips to the questions we have right now. Subsequently coffee and bread.

In May, Hector and Hesi come back to Denmark and throughout this month there will be various events, remember to follow the calendar.

At all our events is that we work for donations.

Hugs and light

Hanne

Så er foråret på vej. Vi glæder os hver dag over de små forårsblomster, der titter frem nu.

Vi starter denne måned med en arbejdsdag lørdag d. 4. fra kl. 10. Vi skal have kørt brænde ind og flækket en del af det træ, vi har fældet. Der skal køres sten væk og hentes nye til de mange svedehytter, der kommer op i maj måned. Vi vil også gerne bygge et par højbede og sætte en vandvarmer op. Hvis du har mulighed for at hjælpe med noget af det, vil vi være utrolig taknemmelige. Giv besked hvis du kommer, så vi kan sørge for frokost til alle. Vi tænker at slutte dagen kl. 16.

Søndag d. 12. er der fuldmånemeditation. Vi starter kl. 19 i den lille tipi. Vi vil foretage rejser til denne månes klanmoder og søge svar på de ting, der hører til lige nu. Fuldmånen er fantastisk til at arbejde med sig selv i og hun giver nogle kraftfulde svar på det vi skal lære. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 18. kl. 13 er der svedehytte. Kom i god tid og vær med til at dække svedehytten til og køre de gamle sten væk. Dette er en del af ceremonien. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Denne renselses ceremoni er fantastisk effektiv, når vi sammen skaber energierne inde i svedehytten. Har du ikke tøj eller har glemt det, kan du leje det her. Husk kvinder, der menstruerer ikke kan deltage.

Mandag d. 20. er det forårs jævndøgn. Vi laver en ceremoni for forårets komme. Vi starter kl. 19.

Nu er dag og nat lige lange og vi går imod den lyse tid og ser naturen komme til live igen.

Forårsjævndøgn er en hellig tid for balance, vækst og genfødsel. Selv om vinden stadig kan være kølig, ser vi tegn på genfødsel og fornyelse omkring os. Solens tiltagende effekt fortæller os, at vi skal komme ud af vores huler og åbne os selv for forårets skønhed.

Vi skal huske at se skønheden og hilse alle nye små planter velkommen.

Alteret pyntes med forårsblomster og de lys I kommer med.

Vi vil ønske for året og så og plante, så tingene kan blomstre i takt med at dagene længes.

Medbring et bloklys (hvidt eller i forårsfarver) , forårsblomster, tromme og et åbent sind.

Vi vil foretage et par trommerejser og synge dejlige sange ( kender du nogle gode sange, så tag dem endelig med).

Vi takker moder jord for igen at vise os vejen.

Efterfølgende kaffe og brød.

Trommeaften er fredag d. 31. kl. 19. Her vil vi foretage et par rejser på trommen og søge svar på de spørgsmål vi har lige nu. Medbring gerne din egen tromme eller rasle. Efterfølgende kaffe og brød.

Klinikken er åben for healing, claivoyance, regression og coaching. Ring og aftal tid på 59460850 eller skriv på denandenvirkelighed@live.dk

Ved alle vore arrangementer gælder at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Husk at holde øje med kalenderen, der kan dukke nyt op i løbet af måneden.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

So spring is on the way. We look forward every day to the small spring flowers, peeping now.

We start this month with a working Saturday the 4th at 10. We have to carry wood in and split a portion of the wood we have cut down. There should carried stones away and fetch new to the many sweat lodges coming up in May. We would also like to build a few raised beds and put a water heater up. If you are able to help with some of it, we will be extremely grateful. Notify if you come so we can provide lunch for all. We think to finish the day at. 4 pm.

Sunday. 12 is a full moon meditation. We start at. 7 pm in the small teepee. We will travel to this moon clan mother and seek answers to the things that belong to right now. The full moon is amazing to work with inside yourself and she gives some powerful answer to what we should learn. Subsequently coffee and bread.

Saturday. 18 at 1 pm we have a  sweat lodge. Come early and join us to cover the sweat lodge and run the old stones away. This is part of the ceremony. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. This purification ceremony is wonderfully efficient when we together create the energies inside the sweat lodge. Do you not have clothing or have forgotten it, you can rent it here. Remember women who menstruate can not attend.

Monday. 20 is the spring equinox. We do a ceremony for the coming of spring. We start at. 7pm.

Now, day and night are of equal length and we go against the bright time and watch nature come to life again.

The spring equinox is a sacred time for balance, growth and rebirth. Although wind can still be chilly, we see signs of rebirth and renewal around us. The sun’s rising power tells us that we must get out of our caves and open ourselves for spring beauty.

We must remember to see the beauty and greet all new small plants welcome.

The altar will be decorated with spring flowers and the candles you bring.

We wish for the year and place the plants so that things can bloom as the day long.

Bring a candle (white or in spring colors), spring flowers, drum and an open mind.

We will make a few drum journeys and sing lovely songs (you know some good songs, take them finally with).

We thank Mother Earth for again showing us the way.

Subsequently coffee and bread.

Drum Night is Friday. 31 at 7 pm. Here we will make a few trips on the drum and seek answers to the questions we have right now. Please bring your own drum or rattle. Subsequently coffee and bread.

The clinic is open for healing, claivoyance, regression and coaching. Call and make an appointment at 59460850 or write on denandenvirkelighed@live.dk

At all our events is that we do not have fixed prices, but works for donations.

Remember to keep an eye on the calendar, where new things can show up during the month.

Hugs and light

Hanne